Algemene voorwaarden 

E-mail: info@logeerhuisdevilla.nl
Website: www.logeerhuisdevilla.nl

Definities

 1. Logeerhuis de Villa, gevestigd te Nunspeet onder KvK nr. 88236110.
 2. Klant: Budgethouder/vertegenwoordiger.
 3. Partijen:  Logeerhuis en vertegenwoordiger/budgethouder logee.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen  zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn altijd totaal prijzen, er zijn geen verborgen kosten.
 3. Het Logeerhuis heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal prijsaanpassingen meedelen aan de budgethouder/vertegenwoordiger.
 5. De budgethouder/vertegenwoordiger heeft het recht om de overeenkomst met op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Alle betalingen verlopen via het PGB portaal.
 2. Facturen worden de 1ste van de nieuwe maand in het PGB portaal gezet en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 3. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen dat er ook voldoende PGB budget is. Bij te weinig budget dient u zelf voor de betaling te zorgen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien er na de uiterste betaaldatum geen betaling heeft plaats gevonden volgt er automatisch een herinnering. Dit wordt 2 x gedaan.
 2. Wanneer de budgethouder/vertegenwoordiger in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan het Logeerhuis.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.( dit kan niet vanuit het PGB betaald worden).
 4. Wanneer er na 2 herinneringen nog geen betaling heeft plaatsgevonden, worden alle bestaande reserveringen geannuleerd door het Logeerhuis. Budgethouder kan opnieuw reserveren met dien verstande dat er vooruit betaald dient te worden. Wanneer er na het versturen van een aanmaning nog steeds geen betaling heeft plaats gevonden kan de budgethouder niet meer reserveren en wordt de vordering voortgezet buiten het PGB om, dit betekend dat er opnieuw een factuur aan het adres van budgethouder verstuurd zal worden, met een verhoging van € 75,- administratiekosten.
 5. Bij het factureren aan het adres van budgethouder vervolgen wij dezelfde stappen, weliswaar met een kortere betaaltermijn. Bij ingebreke blijven van betalen zullen wij de vordering uithanden geven aan een incassobureau. Eventuele meerkosten zijn dan voor de budgethouder.

 Verzekering

Ieder logee is verplicht om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Schade die door toedoen van logee is veroorzaakt zullen op hem/haar verhaald worden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Logeerhuis de Villa voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig uit.

Klachten

 1. Indien u klachten heeft over ons Logeerhuis verwijzen wij u door naar onze klachtenregeling. Welke te vinden is op onze website.

 Aansprakelijkheid

 1. De medewerkers van het Logeerhuis vallen onder de aansprakelijkheid van het Logeerhuis.

Recht op ontbinding

 1. Budgethouder/vertegenwoordiger heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits er wordt voldaan aan de annuleringsvoorwaarden.
 2. Logeerhuis heeft het recht om overeenkomst te ontbinden als daar gegronde redenen voor zijn, denkende aan niet passend in de groep. Of andere reden.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen ten aller tijde van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Logee/budgethouder heeft daarna altijd het recht om activiteiten te     annuleren, volgens de annuleringsvoorwaarden.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene

voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Annuleringsvoorwaarden

 

 1. Wanneer er wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor aanvang logeeractiviteit wordt word er 1 overnachting in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk om te kijken of deze ook onder uw reis/annuleringsverzekering valt. U ontvangt een annuleringsfactuur hiervoor welke u kunt indienen bij uw verzekering.
 2. Annuleringen die langer dan 15 dagen voor aanvang logeeractiviteit gedaan worden  kunnen kosteloos worden gedaan.
 3. Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn voor desbetreffende logeeractiviteit heeft het behoud het logeerhuis het recht om deze te annuleren.

                       Algemende voorwaarden zomervakantie week

 

 1.  Een reservering is pas definitief als deze door Logeerhuis de Villa is bevestigd.
 2.  Wijzigingen en/of aanpassingen ten aanzien van de vakantieweek kunnen alleen geschieden na overleg met en schriftelijke toestemming van het logeerhuis. Het logeerhuis behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan de wijzigingen en/of aanpassing van de vakantieweek.
 3.  De vakantieweek kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers, minimaal 4. Het logeerhuis behoudt zich het recht om te annuleren bij te weinig deelnemers.
 4.  De vakantieweek gaat door wanneer het contract door zorgkantoor goedgekeurd is, zonder goedkeuring ( dit mag ook schriftelijk zijn vanuit het zorgkantoor) kan de vakantieweek niet plaats vinden. Houdt rekening met verwerkingstijd van Zorgkantoor , maximaal 6 weken.
 5.  Annuleert u:
 6. Vanaf de dag van reserveren, tot dag 29 voor aanvang dan brengen wij 15% van de reisssom in rekening als annuleringskosten.
 7. Tussen dag 28 en 14 voor aanvang dan brengen wij 30% van de reissom in rekening als annuleringskosten.
 8. Tussen dag 13 en 7 voor aanvang dan brengen wij 45% van de reissom in rekening als annuleringskosten.
 9. Tussen dag 6 en dag van aanvang dan brengen wij 75% van de reissom in rekening als annuleringskosten.
  U krijgt van ons een annuleringsfactuur welke u bij een reis en annuleringsverzekering kunt indienen. U bent zelf verantwoordelijk om te kijken of de reden van annulering onder de dekking valt van uw verzekering.
  Annulering kan niet vanuit het PGB betaald worden.
 10.  U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen dat er ook voldoende PGB budget is. Bij te weinig budget dient u zelf voor de betaling te zorgen.
 11.  Facturering zal geschiedde volgens de regels van het PGB Portaal, met een betalingstermijn van 7 dagen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen        tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 februari 2023. Aangepast 18 september 2023/ 19 oktober 2023/20-03-2024

Contactgegevens:

Logeerhuis de Villa                                                                                                              Kvk nummer: 88236110

06-10226936                                                                                                                         BTWnummer: NL864548837B01

Bereikbaar van Donderdag t/m maandag van 09:00u-18:00u                                     AGB Code: 41528380         

Dinsdag en woensdag zijn wij niet bereikbaar                                                         

Algemene mail: info@logeerhuisdevilla.nl

Algemene Voorwaarden

In - en Uitsluitcriteria

Klachtenregeling

Privacyverklaring

Meldcode Huiselijk Geweld